Mikä on työturvallisuusjärjestelmä ja mitkä ovat sen hyödyt?

Sanana ”turvallisuus” on hyvin monisyinen, vaikka keskustelun kohteeksi rajaisikin vain yritykset ja organisaatiot. Keskustellaanko turvallisuudesta puhuttaessa esimerkiksi henkilö-, toimitila- vai tietoturvallisuudesta? Siksi lienee paikallaan selventää, että tässä tekstissä käsitellään (käyttäen termiä työturvallisuus) nimenomaan työturvallisuutta ja -terveyttä, kuten se ISO 45001 standardin kontekstissa ymmärretään, eli työntekijöiden työhön liittyviä vammoja tai terveyden heikentymistä.

Työturvallisuusjärjestelmä

Onko yrityksessänne tarve vähentää sattuneita tapaturmia tai sairaspoissaoloja?

Text underscore

Haluatteko tehdä systemaattista työtä työturvallisuuden parantamiseksi? Vaativatko asiakkaat työturvallisuusjärjestelmän sertifiointia?

Jos vastaus yhteenkään kysymykseen on kyllä, kannattaa yrityksenne harkita ISO 45001 standardin mukaista työturvallisuusjärjestelmää. Matkan kohti sertifioitua työturvallisuusjärjestelmää ei tarvitse olla monimutkainen, vaaditaan vain hieman etukäteissuunnittelua.

ISO 45001 ei anna suoria työturvallisuusvaatimuksia, vaan asettaa raamit ohjaamaan toimivan työturvallisuusjärjestelmän rakentamista. Koska nämä raamit ovat yleisellä tasolla, voidaan ISO 45001 standardia soveltaa hyvin erilaisilla toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Vähentää sattuneita tapaturmia kuva

Mikä ISO 45001 työturvallisuusjärjestelmä on?

Text underscore

ISO 45001 on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisema standardi. ISO 45001 korvasi OHSAS 18001 standardin maaliskuussa 2018. Tuolloin alkoi kolmen vuoden siirtymäaika, jonka aikana OHSAS 18001 standardista tulee siirtyä standardiin ISO 45001.

ISO 45001:2018 päivityksen tavoite on ollut myös parempi integraatio muiden johtamisjärjestelmien (ISO 9001, ISO 14001) kanssa. Uudistettu ISO 45001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä käyttää samoja avaintermejä ja -määritelmiä kuin laatujärjestelmästandardi ISO 9001:2015 ja ympäristöjohtamisen standardi ISO 14001. Yhteinen rakenne helpottaa standardien yhtä aikaista käyttöä.

Jätä yhteystietosi ja tilaa demotunnukset!

Mistä työturvallisuusjärjestelmässä on kyse?

Text underscore

Järjestelmän tavoite on olla integroitu osaksi yrityksen päätöksentekoa negatiivisten työturvallisuus- ja työterveysvaikutusten pienentämiseksi. Työturvallisuusjohtamisjärjestelmä liittyy nimensä mukaisesti suoraan johtamiseen - se antaa työkaluja päätöksenteon tueksi. Riippuen yrityksenne nykytilanteesta, nämä voivat olla uusia työkaluja tai asioita, joita jo toteutatte.

AboutOccupationSafetySystemTitle

Työturvallisuusjärjestelmän ytimessä on työturvallisuus- ja työterveysvaarojen tunnistaminen sekä riskien arviointi

Text underscore

Työturvallisuus- ja työterveysriskien arvioinnilla tarkoitetaan prosessia tai prosesseja, joiden avulla tunnistetaan työturvallisuusvaaroja, arvioidaan niihin liittyviä riskejä sekä tärkeimpänä poistetaan havaittuja vaaroja tai pienennetään riskejä. QMClouds -järjestelmä antaa tähän hyvät työkalut sekä riskien arviointi, että poikkeamaraportointi moduuliensa kautta. QMClouds mahdollistaa matalan kynnyksen aloittamisen.

Työturvallisuusriskien arviointi on Suomessa myös lakisääteinen vaatimus.

Mistä aloittaa työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen?

Text underscore

Työturvallisuusjärjestelmää kannattaa alkaa rakentamaan tutustumalla ISO 45001 standardin sisältöön. Kun olet saanut käsityksen standardin sisällöstä voit tehdä arvion, kuinka paljon yrityksessänne jo olemassa olevia prosesseja voidaan hyödyntää ja kuinka paljon uutta tarvitsee rakentaa.

Tässä vaiheessa on myös hyvä seisahtua totuuden äärelle – haluammeko rakentaa työturvallisuusjärjestelmän ja mikä on sen tavoite? Tämä on merkittävä kysymys, koska toiminnan kehittämisessä on kyse prosesseista, ei projektista. Toiminnan muuttaminen puolestaan vaatii (johdon) sitoutumista ja sinnikkyyttä pitää tehdystä päätöksestä kiinni.

QMCloudsin työkaluja voidaan yrityksessä hyödyntää myös ajateltaessa kevyempää ratkaisua – esimerkiksi työturvallisuushavaintojen tekeminen onnistuu helposti ottamalla käyttöön poikkeamaraportoinnin. Järjestelmää ja käyttöähän voi laajentaa myös pikkuhiljaa.

Mistä aloittaa työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen - kuva

Kun yrityksessänne on sitouduttu työturvallisuusjärjestelmän luomiseen, on aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin!

Ensimmäinen päätös
Text underscore
  • Ensimmäinen päätös koskee sitä millä laajuudella standardia tullaan yrityksessä soveltamaan. Otetaanko työturvallisuusjohtamismenettelyt käyttöön koko yrityksessä vai rajataanko joitain toimintoja pois? Mahdollinen rajaaminen täytyy tehdä huolella ja se pitää pystyä perustelemaan, mikäli sertifiointiin joskus ryhdytään.
  • Toinen strateginen linjaus kohdistuu siihen, halutaanko järjestelmä sertifioida vai ei. Alkuun voi olla helpompaa ottaa oppimisvaihe soveltaen standardin työkaluja ja pyrkiä toimimaan ISO 45001 standardin mukaisesti, mutta odottaa hetki sertifioinnin kanssa. Pitkässä juoksussa sertifiointi yleensä kuitenkin tuo toimintaan ryhtiä sekä jatkuvuutta.
Kun strateginen suunta on valittu
Text underscore
  • Strategisen suunnan valittuanne on syytä miettiä työturvallisuusjohtamiselle asetettavia tavoitteita sekä laatia suunnitelma missä aikataulussa ja miten työturvallisuusjärjestelmä halutaan ottaa käyttöön.
  • Käyttöönottoa helpottaa huomattavasti, mikäli suunnitelma tehdään yhdessä työn tekemiseen osallistuvien tekijöiden kanssa. Osallistamalla sitoutuminen uuteen yleensä kasvaa. Tavoitteiden asetannan suhteen voi miettiä painopisteitä – mitkä ovat meidän yrityksemme merkittävimmät työterveys- ja työturvallisuusriskit? Millaista toimintamme on, ovatko riskit tapaturmariskejä, pitempiaikaisia altistuksia, psykologisia (tai psykososiaalisia) vai jotain muuta?
Mistä aloittaa työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen - kuva
Mikä päätöksenne onkaan, ovat QMCloudsin työkalut helposti otettavissa käyttöön ja käytettävissä uusia, parempia prosesseja luodessanne!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

Ota käyttöösi QMClouds:n luomat valmiit pohjat

White line

Merkittävä osa mitä tahansa johtamisjärjestelmää on ”dokumentoitu tieto” eli yrityksen omat kuvaukset siitä, miten johtamisjärjestelmä yrityksessä toimii. Näiden luominen tyhjästä voi olla vaativa tehtävä, tähän tukena ovat jo aiemmin mainitut QMClouds:n luomat valmiit pohjat. Niiden avulla aloittaminen vähentää työmäärää huomattavasti.

Työturvallisuusjärjestelmää rakentaessa kannattaa ottaa sen tuomat hyödyt irti

Text underscore

Johtamisjärjestelmien kritisoidaan usein olevan byrokraattisia tai paperilla tehtäviä harjoituksia. Tämä on totta monien sellaisten yritysten kohdalla, joiden asenne järjestelmää kohtaan on saada järjestelmä ainoastaan sertifioitua esimerkiksi markkinointia varten. Jos työturvallisuusjärjestelmän aikoo rakentaa, kannattaa investoinnista ottaa myös sen tuomat hyödyt irti keskittyen järjestelmän tavoitteisiin jatkuvasta työturvallisuuden parantamisesta, ei standardin vaatimusten täyttämiseksi.

Tätä lähestymistä ajatellen saattaa olla hyödyllistä käyttää jo valmiiksi mietittyjä työkaluja ja pohjia, kuten QMClouds:n tarjoama poikkeamaraportointi ja riskien arviointi, jotta yrityksenne voi keskittyä rakentamaan tehokkaita prosesseja työkalujen hiomisen sijaan.

Työturvallisuusjärjestelmää rakentaessa kannattaa ottaa sen tuomat hyödyt irti kuva
Jätä yhteystietosi ja tilaa demotunnukset!

Mitkä ovat työturvallisuusjärjestelmän hyödyt?

Text underscore

Ensinnä, voi työtapaturman seurauksena olla kuolema tai vakava loukkaantuminen, tämän menetyksen mittaaminen rahassa ei ole mahdollista. Jos yrityksenne työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmä on toimiva, tulisi tämän näkyä vähentyneenä tapaturmien lukumääränä sekä sairaspoissaoloina.

Johdon aktiivisempi sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen. Työturvallisuusjärjestelmä ohjaa miettimään sekä strategista suuntaa että käytännön toimenpiteitä, joilla työturvallisuusriskejä voidaan poistaa ja pienentää. Hyvin implementoituna tämä johtaa parempaan oman työn omistajuuteen, jolloin voidaan alkaa puhua työturvallisuuskulttuurista.

Kyky vastata nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. ISO 45001 pakottaa miettimään mitkä lakisääteiset vaatimukset organisaatiota koskevat ja miten ne saadaan täytettyä. Auditointiprosessin tavoitteena on havaita poikkeamat sekä toimintatavat, joissa on parantamisen varaa – jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

Objectives and plan of the quality system